Tisztelt Adózó!

Kisnémedi Községi Önkormányzathoz 2016. adóévről benyújtandó “HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS” nyomtatvány kinyomtatható a www.kisnemedi.hu honlapról az  adóévi adó elszámolására vonatkozóan a pénzforgalmi adatokat (megfizetett előleget, előlegkiegészítés összegét), ebből adódóan az adóelőlegre befizetett összeg, feltöltési kötelezettség címen befizetett összeg és a különbözet nem szerepel a bevallási formanyomtatványban.

Kisnémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000. (XII.14.) számú többször módosított rendelete értelmében 2012. január 1-jétől az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdése b) pontja és a (21) bekezdése értelmében, ha adózó bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét annak igazolásával nem menti ki, (hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható), akkor a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az adóhatóság a körülmények mérlegelése alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki.

 

Kisnémedi,2017.04.25.

Hegyi Ágnes sk.

jegyző

 

TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰADÓ MENTESSÉGEKRE VONATKOZÓAN

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2017. január 1. napjától kiegészítette a mentességre jogosultak körét az alábbiak szerint:

Gépjárműadó mentességre jogosult a súlyos mozgáskorlátozott személy illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy, az aki benyújtotta az erre irányuló mentesség iránti bevallási nyomtatványt a helyi adóhatósághoz.

A kedvezmény megállapítása nem automatikus, az arra irányuló adóbevallás benyújtása nem mellőzhető!!!

Súlyos mozgáskorlátozott személy:

 

– az a személy, aki a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos), vagy az f) pont alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

– az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, – közlekedőképességében súlyosan akadályozott az a személy, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

1) mozgásszervi részkárosodása,

2) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,

3) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,

4) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

5) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az 1)-4) pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

 

Egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki

  1. a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig lá- tóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),
  2. b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy – halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy – halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
  3. c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
  4. d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
  5. e) a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
  6. h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

– vakok személyi járadékában részesül,

– halmozottan fogyatékosnak minősül,

  1. f) az a)-e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos),

– g) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos) kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság.

– a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra a hallási fogyaték, látási fogyaték vagy értelmi fogyaték vagy pervazív fejlődési zavarok alapján jogosult, továbbá, aki többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a hallási fogyaték, látási fogyaték vagy értelmi fogyaték, vagy a pervazív fejlődési zavarok betegség, illetve fogyatékosság.

 

És ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

 

Kisnémedi,2017.04.24.

Sirkóné Dobrovócki Beáta sk.

adóügyi ügyintéző